İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

v Bilinen ilk Türk devleti ........Asya Hunları

v Kavimler göçünün başlamasına sebep olan.............Asya Hunları

v Türk toplumunda millet ve devlet fikri.........Asya Hundevleti ile başlar

v Orduda onlu sistem..........Mete Han

v Avrupada kurulan ilk Türk devleti .......Avrupa (batı) Hun Devleti

v Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti.......Göktürkler

v Orhun Kitabelerinin konusu......Türklerin siyasi yaşantıları, Türk-Çin ilişkileri, Hükümdarların faaliyetleri

v Göktürk devleti bağımsız olmadan önce..........Avar hakimiyetindeydi

v Türkler arasında en ileri medeniyete sahip olan .............Uygurlar

v İlk din değiştiren ................Uygurlar

v Yerleşik hayata ilk geçen.........Uygurlarv Matbaayı ve kağıdı kullanan ilk türk devleti...........Uygurlar

v Moğolların türkleşmesinde etkili olan devlet.............Uygurlar

v Türk hukukunun ilk kez yazılı hale getirilmesi............Uygurlar

v Parayı ilk kullanan Türk devleti......Türgişler

v İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu.........Karluklar

v Karahanlıların kurulmasında etikili olan...........Karluklar

v Museviliği benimseyen ilk ve tek türk devleti............Hazarlar

v İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti........Avarlar

v Bizans ordusunda paralı askerlik yapanlar..............Peçenekler ve Oğuzlar

v Kavimler göçünün son halkası........Kıpçaklar

v Tarihte bilinen ilk türk topluluğu .........İskitler (sakalar)

v Ölülerini mumyalayan topluluk.......İskitler (ikinci yaşam anlayışı)

v Moğol hakimiyetini kabul eden ilk türk kavimi .....Kırgızlar

v En uzun türk destanı..............Manas destanı (Kırgızlara ait)

v Pantolon ve kemer tokasını ilk kullanan .................İskitler

v Savaşçılığı bırakıp ticaretle uğraşan.............Hazarlar

v Adı bilinen en eski Türk şairi.........Aprın Çur Tigin

v Anadoluya ilk akın yapan................İskitler

v Kadın savaşçılarıyla ün yapan.................İskitler

v İslamiyeti kabul edip Selçuklu devletini ve Osmanlı devletini kuran.........Oğuzlar

v Dinsel hoşgörünün hakim olduğu, dinsel ve kültürel farklılıklara müdahale etmeyen.....Hazarlar

v Siyasi olarak birleşip bir devlet kuramayan..........Peçenekler

v Türklerin ihraç ettiği ürünler..............et, deri canlı hayvan,kösele,silah,hayvansal gıdalar

v Türklerin ithal ettiği ürünler...............tarım ürünleri (hububat), ipek kumaş, giyim eşyasıv Oğuz Kağan Destanı.........Asya Hunları

v Ergenekon Destanı...........Göktürkler

v Türeyiş ve Göç Destanı..........Uygurlar

v Manas Destanı............Kırgızlar

v Dede Korkut Hikayeleri............Kıpçak- Oğuz mücadelesi

v Tigin..............hakan çocuklarına verilen ad

v Tudun........... Vali

v Şad...............Vezir

v Tamgacı........Mühürcü

v Bitikçi.......... Katip

v Subaşı..........Ordu komutanı

v Ağılıg...........Hazine sorumlusu

v Yargucu.......Yargıç

v Sav..............Atasözleri

v Sagu............Ölenlerin arkasından söylenen ağıt

v Koşuk..........Törenlerde kopuz eşliğinde çalınan eser

v Yuğ.............Cenaze törenleri

v Kurgan........Mezar

v Uçmağ.........Cennet

v Tamu...........Cehennem

v Umay..........Tanrıça adı

v Ebi..............Hükümet konağı

v Örgin..........Saray

v Yada taşı.......Yağmur yağdırmak ve rüzgar estirmek için sihrine başvurulan kutsal taş

v Tengri.........Tanrı

v Ir.................Söyledikleri beste

v Küg............Sazlarla çalınan melodi

v Tarıglag........Tarla

v Tarıgçı........Çiftçi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !